Projekt OBJEM se približuje koncu

V okviru projekta OBJEM smo na Srednj šoli Izola kot razvojno vzgojno izobraževalni zavod pred petimi leti začeli z razvijanjem, prilagajanjem  in preizkušanjem didaktičnih pristopov in strategij za razvijanje in dvig bralne pismenosti, ki spodbujajo motivacijo za branje. Na podlagi analize stanja in ankete o splošnih kompetencah izpeljane med dijaki, ki so vključeni v projekt in člani šolskega razvojnega tima, smo načrtovali, preizkušali in evalvirali posamezne strategije, uvajali formativno spremljanje in poskušali pridobiti kvalitetne povratne informacije. Ob tem je bil poudarek  na motivaciji za branje, na posodobljeni vlogi šolske knjižnice, na razvijanju slovenščine kot drugega jezika, na vključevanju ranljivih skupin, na odpravljanju razlik med spoloma. Poudarek smo imeli na štirih gradnikih in sicer na besedišču,, razumevanju besedila, odzivu na besedilo in tvorjenju besedil ter na kritičnem branju. V ta namen so učitelji, vključeni v projekt,  pripravljali didaktične pristope oz. strategije z dokazili iz razreda, se udeleževali centralnih usposabljanj in bili glede na možnosti prisotni na  regijskih usposabljanjih. Aktivno so sodelovali na delovnih srečanjih šolskega razvojnega tima in pri skrbniških obiskih ter izpeljali medsebojne hospitacije.

5 minut “svobode”

Knjižni kotiček na šolskem hodniku smo želeli postaviti kot središče mini kulturnih dogodkov pod naslovom «5 minut svobode … » Kaj nas popelje do sprostitve in svobode uma? Je to knjiga, zgodba, recitacija, druženje, risanje, glasba, ples …

Ta dogajanja so bila 10 minut pred koncem glavnega odmora, ko se dijaki odpravljajo mimo knjižnega kotička proti učilnicam.

  • Tako smo izpeljali 5 minut svobode s knjigo, kjer so dijaki zapisovali citate iz prebranih knjig.
  • 5 minut svobode s svinčnikom, kjer smo risali na veliko površino obrise senc ob glasbeni spremljavi.
  • 5 minut svobode s Prešernom, ko so dijaki uprizorili Povodnega moža. Za njih je bila to vaja, ker so izpeljali delavnice za učence OŠ (likovna, dramska, plesna, glasbena). Šlo je za medpredmetno povezovanje s PPP, glasbo, SLO, likovno umetnostjo, plesom in kurikulom oddelka v vrtcu.
  • 5 minut svobode z branjem najljubše knjige.
  • 5 minut svobode, kjer knjižničarka predstavlja nove knjige.

.

Branje na Srednji šoli Izola (projekt OBJEM, akcija »5 minut svobode s knjigo, z umetnostjo, glasbo…«, Nacionalni mesec skupnega branja)


Srednja šola Izola sodeluje že tretje leto od petih z Zavodom za šolstvo RS v projektu OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki zajema »razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc v sklopu »bralna pismenost in razvoj slovenščine«.

V projekt so vključeni vsi dijaki programa predšolska vzgoja, želimo pa si,da bi prerastel tudi na ostale programe, ki jih izvajamo na šoli. Naš zavod se je projektu priključil kot razvojni zavod s ciljem razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov s poudarkom na razvoju bralnih veščin, motiviranosti za branje, zmožnosti razumevanja prebranega in na pojmovanju branja kot vrednote.

Beri naprej